ติดตามผลงานและความรู้ใหม่ๆ จากครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ที่เว็บอนันตสุขดอทคอมนะครับ

สวัสดีครับ เนื่องจากพบว่า มีคุณครูหลายท่านได้เข้ามาที่บล็อกแห่งนี้และได้ฝากข้อความต่างๆ ถึงคุณครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข จึงขอเรียนให้ทราบว่า คุณครูไม่ค่อยได้เข้ามาอัพเดทข้อมูลที่บล็อกแห่งนี้แล้ว และสำหรับท่านที่ Search ข้อมูลและเข้ามาเจอบล็อก krusmart.wordpress.com แห่งนี้ ครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านได้ไปติดตามผลงาน ติดต่องานรวมถึงเข้าถึงสาระความรู้ดีๆ ได้ที่บ้านใหม่ที่เว็บ www.anantasook.com ครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ

Advertisement

ค่ายรักอะตอม

       นักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 คนและครูที่ปรึกษา 1 คน (นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประมาณูเพื่อสันติ ให้ร่วมเข้าค่าย “รักอะตอม” ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2553 นี้ ความคืบหน้าเป็นอย่างไรจะได้นำมาเล่าสู่กันฟังต่อไป


 
เตรียมตัวเข้าค่ายรักอะตอม เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ จาก วิดีโอชุดนี้

การจัดหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ฟิสิกส์นิวเคลียร์
สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนแปลงพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4-6
        1. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสเปกตรัม ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิวชันและฟิชชัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน การนำไปใช้ประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
        2. สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสี การนำไปใช้ประโยชน์ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

ตอนที่ 11 อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       1. บอกอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสีและวิธีป้องกัน

อ่านเพิ่มเติม

ตอนที่ 10 ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       1. บอกประโยชน์ของการใช้กัมมันตภาพรังสี ในด้านเกษตรกรรม การแพทย์ อุตสาหกรรมและการหาอายุของวัตถุโบราณได้
       2. บอกหลักการ การใช้พลังงานนิวเคลียร์ จากปฏิกิริยาฟิชชันในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้
อ่านเพิ่มเติม

ตอนที่ 9 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย

         แผนพัฒนาผลิตกำลังไฟฟ้า 2007 (Power Development Plan : PDP 2550-2564) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้อนุมัติแผนพัฒนาผลิตกำลังไฟฟ้า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2563-2564 ขนาด 4,000 เมกกะวัตต์ โดยกำหนดให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ภายในปี พ.ศ. 2563 ขนาด 2,000 เมกกะวัตต์ และในปี พ.ศ. 2564 อีก 2,000 เมกกะวัตต์ 
             แต่ในปัจจุบันความรู้เรื่อง นิวเคลียร์ของเยาวชนและสาธารณชน ยังคิดว่า พลังงานนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่มีโทษอย่างมหันต์ต่อมนุษย์ เนื่องจากเรามักจะได้ทราบข่าวเกี่ยวกับนิวเคลียร์ในทางลบ เช่น การสร้างและใช้อาวุธนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด มีคนขโมยอุปกรณ์นิวเคลียร์ที่เลิกใช้แล้วแต่ยังมีพลังงานนิวเคลียร์หลงเหลืออยู่ ทำให้เกิดการเจ็บป่วยร้ายแรง
อ่านเพิ่มเติม

ตอนที่ 8 ปฏิกิริยานิวเคลียร์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       1. อธิบายความหมายของปฏิกิริยานิวเคลียร์และบอกหลักการการเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้
       2. คำนวณหาค่าพลังงานนิวเคลียร์จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้
       3. อธิบายลักษณะของปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เรียกว่า ฟิชชันและปฏิกิริยาลูกโซ่ได้ พร้อมทั้งคำนวณหาพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยานี้ได้
       4. อธิบายลักษณะของปฏิกิริยาฟิวชัน และคำนวณหาพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยานี้ได้
อ่านเพิ่มเติม

ตอนที่ 7 เสถียรภาพของนิวเคลียส

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       1. อธิบายธรรมชาติของแรงนิวเคลียร์ และบอกความสัมพันธ์ระหว่างเลขมวล และรัศมีของนิวเคลียสของธาตุ และหารัศมีนิวเคลียสของธาตุต่างๆ เมื่อทราบปริมาณที่เกี่ยวข้องได้
       2. บอกความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยว มวลพร่องและความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานของไอน์สไตน์ได้
       3. คำนวณหามวลพร่องหรือพลังงานยึดเหนี่ยวได้
       4. นำความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนกับเลขมวลไปอธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียสของธาตุต่างๆได้
อ่านเพิ่มเติม

ตอนที่ 6 ไอโซโทป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        1. บอกความหมายของไอโซโทป ไอโซโทปกัมมันตรังสี ไอโซโทปเสถียรได้
        2. อธิบายส่วนประกอบที่สำคัญและหลักการทำงานของแมสสเปกโตรมิเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์มวลอะตอมของธาตุต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม

ตอนที่ 5 การทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        ทำการทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายของนิวเคลียส และลงข้อสรุปได้ และหาค่าครึ่งชีวิตและค่าคงตัวการสลายจากการทดลองดังกล่าวนั้น
อ่านเพิ่มเติม