ตอนที่ 5 การทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        ทำการทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายของนิวเคลียส และลงข้อสรุปได้ และหาค่าครึ่งชีวิตและค่าคงตัวการสลายจากการทดลองดังกล่าวนั้น
แนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ::
 ดาวน์โหลดและใช้เอกสารประกอบการเรียน ตอนที่ 5 เรื่อง การทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี แล้วปฏิบัติ ดังนี้
         1. ร่วมกันทำการทดลองเรื่อง การอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี สภาพสมดุลของธาตุกัมมันตภาพรังสี
         2. ทำแบบฝึกหัดที่ 5 เรื่อง การทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
         3. ตรวจแบบฝึกหัดที่ 5 จากชุดเฉลยแบบฝึกหัด
         4. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี เพิ่มเติม
         5. ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทำแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
        1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี >>topic_nuclear_physics05
        2. แบบฝึกหัดที่ 5 เรื่อง การทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี >> test_nuclear_physics05
        3. เฉลยแบบฝึกหัดที่ 5 เรื่อง การทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี (ยังไม่ออนไลน์)

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
        – รอปรับปรุงและเพิ่มเติม

Advertisements
%d bloggers like this: