กระบวนการตัดสินใจของศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

       จากการศึกษาของนักการศึกษา ( Dinklage (1977), Bayer Barry K. (1978), Robert & Perkin (1990), Plunkett and Atter (1994), สิริวุฒิ บูรณพิร (2540), กรองแก้ว อยู่สุข (2535), สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ (2539), นวรัตน์ กฤตเวทิน (2539) และ ธิดารัตน์   สร้อยจักร (2552))
ผู้วิจัย(ศักดิ์อนันต์   อนันตสุข) สรุปว่า กระบวนการตัดสินใจ เป็นขั้นตอนของการสร้างทางเลือก เพื่อตัดสินใจเลือกทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมีเหตุมีผล และเหมาะสมที่สุด
 ผู้วิจัย(ศักดิ์อนันต์   อนันตสุข) ขอเสนอ กระบวนการตัดสินใจ ที่มีลักษณะร่วมกันของนักการศึกษาและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมของ Yuenyong (2006) ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
           1) กำหนดประเด็นที่สนใจ หมายถึง การตระหนักรู้ว่า ตนเองจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นปัญหาหรือประเด็นที่สนใจเรื่องใด
2) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จำเป็นและมากเพียงพอสำหรับการตัดสินใจเรื่องนั้นๆ
3) เสนอทางเลือก หมายถึง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ มาช่วยสร้างทางเลือก ที่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ในประเด็นที่สนใจ โดยแต่ละทางเลือกก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน
4) ประเมินทางเลือก หมายถึง การเปรียบเทียบ โต้แย้งและประเมินข้อดี และข้อเสียในแต่ละทางเลือก ที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือตอบโจทย์ในประเด็นที่สนใจ
5) เลือกทางเลือก หมายถึง การเลือกทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อนำไปแก้ปัญหา หรือตอบโจทย์ในประเด็นที่สนใจ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.anantasook.com/decision-making-process-sakanan-anantasook-2554/

Advertisements
%d bloggers like this: