การใช้ STS ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

           การใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสังคม หรือ STSในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก และมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง Aikenhead (1994 อ้างถึงใน โชคชัย  ยืนยง, 2550) ได้จำแนกการใช้ STS ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 8 กลุ่ม ดังนี้
       1) ใช้ STS สร้างแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มนี้จะสร้างความสนใจให้กับหน่วยการเรียนทางวิทยาศาสตร์
      2) การบูรณาการ STS เข้าไปในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มนี้ใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง ที่จัด STS ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ โดยอัตราส่วน STS กับเนื้อหาวิชาของวิทยาศาสตร์เป็น 5% กับ 95% แต่เนื้อหา STS ไม่ได้เรียงกลุ่มเชื่อมโยงกัน
3) การบูรณาการ STS เข้าไปในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบเต็มรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มนี้ใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง ที่จัด STS ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ โดยอัตราส่วน STS กับเนื้อหาวิชาของวิทยาศาสตร์เป็น 10% กับ 90% แต่เนื้อหา STS มีการจัดลำดับเชื่อมโยงกัน
      4) การเรียนวิทยาศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งผ่านเนื้อหา STS การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มนี้จะใช้ STS เป็นตัวช่วยในการลำดับเนื้อหาของวิทยาศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาวิทยาศาสตร์ถูกเลืกมาสอนเพียงสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น โดยอัตราส่วน STS กับเนื้อหาวิชาของวิทยาศาสตร์เป็น 20% กับ 80%
      5) การเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านเนื้อหา STS การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มนี้จะใช้ STS เป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่ถูกเลือกมาสอน จะมีทุกสาขาวิชาขึ้นอยู่กับเนื้อหา STS โดยอัตราส่วน STS กับเนื้อหาวิชาของวิทยาศาสตร์เป็น 30% กับ 70%
      6) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยเนื้อหา STS การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มนี้จะเน้นเนื้อหา STS มีการประเมินความรู้นักเรียนทั้งเนื้อหา STS และเนื้อหาวิทยาศาสตร์
        7) การบูรณาการเนื้อหาวิทยาศาสตร์เข้าไปในเนื้อหา STS การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มนี้จะใช้ STS เป็นหลัก และจะกล่าวถึงความรู้วิทยาศาสตร์ในบางส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การประเมินผลจะประเมินเนื้อหา STS เป็นหลัก ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะมีการประเมินเล็กน้อย โดยอัตราส่วนของ STS กับเนื้อหาของวิทยาศาสตร์เป็น 80% กับ 20%
      8) การสอน STS การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มนี้ จะเน้นเทคโนโลยีและสังคมเป็นหลัก ส่วนวิทยาศาสตร์เป็นเพียงตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับสังคมเท่านั้น การประเมินความรู้จะไม่มีการประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
 สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสังคม มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานด้วยเป้าหมายหลักที่ต้องการพัฒนาให้คนมีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจข้อเท็จจริง  แนวคิด ความเชื่อมโยงของแนวคิดและมีทักษะกระบวนการที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และการคิดอย่างมีเหตุผล เข้าใจคุณค่าและข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม เข้าใจและรู้ถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม เพื่อแก้ปัญหาสังคมที่เกิดจากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Advertisements
%d bloggers like this: