การจัดหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ฟิสิกส์นิวเคลียร์
สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนแปลงพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4-6
        1. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสเปกตรัม ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิวชันและฟิชชัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน การนำไปใช้ประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
        2. สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสี การนำไปใช้ประโยชน์ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม


รายละเอียดเพิ่มเติม
1. รายละเอียดการจัดหน่วยการเรียนรู้ คลิก >> title_nuclear 
2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ >>test_achievement_nuclear_physics
3. เพาเวอร์พอยท์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน >> ppt_nuclearPhys
4.บรรณานุกรม (หนังสือที่ใช้เรียบเรียงเนื้อหา) >> references

Advertisements
%d bloggers like this: