ตอนที่ 1 การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        1. อธิบายถึงการค้นพบกัมมันตภาพรังสีของแบคเกอแรลได้
        2. บอกความหมายของกัมมันตภาพรังสีและธาตุกัมมันตรังสีได้
        3. บอกได้ว่ารังสีที่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีมี 3 ชนิด
        4. วิเคราะห์แนวการเคลื่อนที่ของรังสีทั้ง 3 ในสนามแม่เหล็กได้
        5. บอกสมบัติที่สำคัญของรังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมาได้
แนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ::
ดาวน์โหลดและใช้เอกสารประกอบการเรียน ตอนที่ 1 เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี แล้วปฏิบัติ ดังนี้
         1. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ การค้นพบกัมมันตภาพรังสี ชนิดของกัมมันตภาพรังสีและ การทดลองหารังสีที่ปลดปล่อยจากธาตุกัมมันตรังสี
         2. ทำแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี 
         3. ตรวจแบบฝึกหัดที่ 1 จากชุดเฉลยแบบฝึกหัด
         4. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี เพิ่มเติม
         5. ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทำแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
        1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี >> topic_nuclear_physics01
        2. แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี >>test_nuclear_physics01
        3. เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี (ยังไม่ออนไลน์)

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
        – รอปรับปรุงและเพิ่มเติม

Advertisements
%d bloggers like this: