ตอนที่ 2 การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
         1. อธิบายความเกี่ยวข้องของการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสกัมมันตรังสีได้
         2. อธิบายเหตุผลของการตั้งสมมติฐานโปรตอน-อิเล็กตรอน ซึ่งเป็นโครงสร้างของนิวเคลียส พร้อมทั้งการใช้สมมติฐานนี้ อธิบายการแผ่รังสีที่ให้อนุภาคแอลฟา รังสีบีตา และแกมมาได้
         3. อธิบายถึงการค้นพบนิวตรอน และเหตุผลของการตั้งสมมติฐานโปรตอน-นิวตรอน ซึ่งเป็นโครงสร้างของนิวเคลียส
         4. บอกความหมายของเลขมวล เลขอะตอม และนิวคลีออนได้
         5. เขียนสัญลักษณ์ของนิวเคลียสของธาตุต่างๆได้ และนำสมมติฐานโปรตอน-นิวตรอน ไปอธิบายการแผ่รังสีแอลฟา บีตา และแกมมาได้
แนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ::
 ดาวน์โหลดและใช้เอกสารประกอบการเรียน ตอนที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส แล้วปฏิบัติ ดังนี้
          1. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ องค์ประกอบของนิวเคลียส  ทฤษฎีโครงสร้างนิวเคลียส สัญลักษณ์ของนิวเคลียส
          2. ทำแบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส 
          3. ตรวจแบบฝึกหัดที่ 2 จากชุดเฉลยแบบฝึกหัด
          4. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส เพิ่มเติม
          5. ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทำแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
        1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส >>topic_nuclear_physics02
        2. แบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส >>test_nuclear_physics02
        3. เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส (ยังไม่ออนไลน์)

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
        – รอปรับปรุงและเพิ่มเติม

Advertisements
%d bloggers like this: