ตอนที่ 3 การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
         1. บอกรายละเอียดของสมมติฐานเพื่อใช้อธิบายการสลายของธาตุกัมมันตรังสีได้
แนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ::
 ดาวน์โหลดและใช้เอกสารประกอบการเรียน ตอนที่ 3 เรื่อง การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี แล้วปฏิบัติ ดังนี้
         1. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการสลายตัวของนิวเคลียส และอนุกรมการสลาย
         2. ทำแบบฝึกหัดที่ 3 เรื่อง การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี
         3. ตรวจแบบฝึกหัดที่ 3 จากชุดเฉลยแบบฝึกหัด
         4. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีเพิ่มเติม
         5. ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทำแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
        1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี >>topic_nuclear_physics03
        2. แบบฝึกหัดที่ 3 เรื่อง การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี >>test_nuclear_physics03
        3. เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3 เรื่อง การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี (ยังไม่ออนไลน์)

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
        – รอปรับปรุงและเพิ่มเติม

Advertisements
%d bloggers like this: