ตอนที่ 4 อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        1. บอกความหมายของธาตุเสถียร ครึ่งชีวิต ค่าคงตัวการสลายและกัมมันตรังสีได้
        2. นำกฎการสลายของธาตุกัมมันตรังสีไปใช้คำนวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อกำหนดสถานการณ์ให้
 แนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ::
 ดาวน์โหลดและใช้เอกสารประกอบการเรียน ตอนที่ 4 เรื่อง อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี แล้วปฏิบัติ ดังนี้
         1. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
         2. ทำแบบฝึกหัดที่ 4 เรื่อง อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี 
         3. ตรวจแบบฝึกหัดที่ 4 จากชุดเฉลยแบบฝึกหัด
         4. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี เพิ่มเติม
         5. ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทำแบบฝึกหัด
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
        1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี >>topic_nuclear_physics04
        2. แบบฝึกหัดที่ 4 เรื่อง อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี >> test_nuclear_physics04
        3. เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4 เรื่อง อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี (ยังไม่ออนไลน์)

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
        – รอปรับปรุงและเพิ่มเติม

Advertisements
%d bloggers like this: