ตอนที่ 6 ไอโซโทป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        1. บอกความหมายของไอโซโทป ไอโซโทปกัมมันตรังสี ไอโซโทปเสถียรได้
        2. อธิบายส่วนประกอบที่สำคัญและหลักการทำงานของแมสสเปกโตรมิเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์มวลอะตอมของธาตุต่างๆ
แนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ::
 ดาวน์โหลดและใช้เอกสารประกอบการเรียน ตอนที่ 6 เรื่อง ไอโซโทป แล้วปฏิบัติ ดังนี้
        1. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ไอโซโทป แมสสเปคโตรมิเตอร์
        2. ทำแบบฝึกหัดที่ 6 เรื่อง ไอโซโทป
        3. ตรวจแบบฝึกหัดที่ 6 จากชุดเฉลยแบบฝึกหัด
        4. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ไอโซโทปเพิ่มเติม
        5. ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทำแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
        1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ไอโซโทป >>topic_nuclear_physics06
        2. แบบฝึกหัดที่ 6 เรื่อง ไอโซโทป>>test_nuclear_physics06 
        3. เฉลยแบบฝึกหัดที่ 6 เรื่อง ไอโซโทป (ยังไม่ออนไลน์)

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
        – รอปรับปรุงและเพิ่มเติม

Advertisements
%d bloggers like this: