ตอนที่ 7 เสถียรภาพของนิวเคลียส

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       1. อธิบายธรรมชาติของแรงนิวเคลียร์ และบอกความสัมพันธ์ระหว่างเลขมวล และรัศมีของนิวเคลียสของธาตุ และหารัศมีนิวเคลียสของธาตุต่างๆ เมื่อทราบปริมาณที่เกี่ยวข้องได้
       2. บอกความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยว มวลพร่องและความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานของไอน์สไตน์ได้
       3. คำนวณหามวลพร่องหรือพลังงานยึดเหนี่ยวได้
       4. นำความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนกับเลขมวลไปอธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียสของธาตุต่างๆได้
แนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ::
 ดาวน์โหลดและใช้เอกสารประกอบการเรียน ตอนที่ 7 เรื่อง เสถียรภาพของนิวเคลียส แล้วปฏิบัติ ดังนี้
         1. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับขนาดของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ มวลและพลังงาน พลังงานยึดเหนี่ยว
         2. ทำแบบฝึกหัดที่ 7 เรื่อง เสถียรภาพของนิวเคลียส
         3. ตรวจแบบฝึกหัดที่ 7 จากชุดเฉลยแบบฝึกหัด
         4. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เสถียรภาพของนิวเคลียส เพิ่มเติม
         5. ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทำแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
        1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เสถียรภาพของนิวเคลียส >>topic_nuclear_physics07
        2. แบบฝึกหัดที่ 7 เรื่อง เสถียรภาพของนิวเคลียส >> test_nuclear_physics07
        3. เฉลยแบบฝึกหัดที่ 7 เรื่อง เสถียรภาพของนิวเคลียส (ยังไม่ออนไลน์)

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
        – รอปรับปรุงและเพิ่มเติม

Advertisements
%d bloggers like this: