ตอนที่ 8 ปฏิกิริยานิวเคลียร์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       1. อธิบายความหมายของปฏิกิริยานิวเคลียร์และบอกหลักการการเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้
       2. คำนวณหาค่าพลังงานนิวเคลียร์จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้
       3. อธิบายลักษณะของปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เรียกว่า ฟิชชันและปฏิกิริยาลูกโซ่ได้ พร้อมทั้งคำนวณหาพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยานี้ได้
       4. อธิบายลักษณะของปฏิกิริยาฟิวชัน และคำนวณหาพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยานี้ได้
แนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ::
 ดาวน์โหลดและใช้เอกสารประกอบการเรียน ตอนที่ 8 เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร์ แล้วปฏิบัติ ดังนี้
       1. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ปฏิกิริยานิวเคลียร์  ปฏิกิริยาฟิชชั่น ปฏิกิริยาฟิวชั่น  เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
       2. ทำแบบฝึกหัดที่ 8 เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
       3. ตรวจแบบฝึกหัดที่ 8 จากชุดเฉลยแบบฝึกหัด
       4. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เพิ่มเติม
       5. ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทำแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
        1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร์ >>topic_nuclear_physics08 
        2. แบบฝึกหัดที่ 8 เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร์ >> test_nuclear_physics08
        3. เฉลยแบบฝึกหัดที่ 8 เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร์ (ยังไม่ออนไลน์)

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
        – รอปรับปรุงและเพิ่มเติม

Advertisements
%d bloggers like this: