ตอนที่ 10 ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       1. บอกประโยชน์ของการใช้กัมมันตภาพรังสี ในด้านเกษตรกรรม การแพทย์ อุตสาหกรรมและการหาอายุของวัตถุโบราณได้
       2. บอกหลักการ การใช้พลังงานนิวเคลียร์ จากปฏิกิริยาฟิชชันในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้
แนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ::
 ดาวน์โหลดและใช้เอกสารประกอบการเรียน ตอนที่ 10 เรื่อง ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ แล้วปฏิบัติ ดังนี้
  1. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและการใช้พลังงานนิวเคลียร์
  2. ทำแบบทดสอบท้ายตอนที่ 10 เรื่อง ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
  3. ตรวจแบบทดสอบท้ายตอนที่ 10 จากชุดเฉลยแบบทดสอบ
  4. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์เพิ่มเติม
  5. ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทำแบบทดสอบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
        1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ >> topic_nuclear_physics10
        2. แบบฝึกหัดที่ 10 เรื่อง ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ >>test_nuclear_physics10
        3. เฉลยแบบฝึกหัดที่ 10 เรื่อง ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ (ยังไม่ออนไลน์)

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
        – รอปรับปรุงและเพิ่มเติม

โฆษณา
%d bloggers like this: