ตอนที่ 11 อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       1. บอกอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสีและวิธีป้องกัน

แนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ::
 ดาวน์โหลดและใช้เอกสารประกอบการเรียน ตอนที่ 11 เรื่อง อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน แล้วปฏิบัติ ดังนี้
           1. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ การวัดปริมาณรังสี, กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ, อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี, สัญลักษณ์เตือนภัยจากรังสีและการป้องกันรังสี                            
           2. ทำแบบฝึกหัดที่ 11 เรื่อง อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน
           3. ตรวจแบบฝึกหัดที่ 11 จากชุดเฉลยแบบฝึกหัด
          4. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน
           5. ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทำแบบฝึกหัด
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
        1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน >> topic_nuclear_physics11
        2. แบบฝึกหัดที่ 11 เรื่อง อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน >> test_nuclear_physics11
        3. เฉลยแบบฝึกหัดที่ 11 เรื่อง อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน(ยังไม่ออนไลน์)

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
        – รอปรับปรุงและเพิ่มเติม

โฆษณา
%d bloggers like this: