กระบวนการตัดสินใจของศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

       จากการศึกษาของนักการศึกษา ( Dinklage (1977), Bayer Barry K. (1978), Robert & Perkin (1990), Plunkett and Atter (1994), สิริวุฒิ บูรณพิร (2540), กรองแก้ว อยู่สุข (2535), สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ (2539), นวรัตน์ กฤตเวทิน (2539) และ ธิดารัตน์   สร้อยจักร (2552))
ผู้วิจัย(ศักดิ์อนันต์   อนันตสุข) สรุปว่า กระบวนการตัดสินใจ เป็นขั้นตอนของการสร้างทางเลือก เพื่อตัดสินใจเลือกทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมีเหตุมีผล และเหมาะสมที่สุด
 ผู้วิจัย(ศักดิ์อนันต์   อนันตสุข) ขอเสนอ กระบวนการตัดสินใจ ที่มีลักษณะร่วมกันของนักการศึกษาและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมของ Yuenyong (2006) ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

กระบวนการตัดสินใจของนักการศึกษาไทย

       นวรัตน์  กฤตเวที (2546) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการของการเลือกในการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นการเลือกที่ดีที่สุด โดยใช้การประเมินที่เชื่อถือได้ ทำการประเมินเชิงเปรียบเทียบและเลือกอย่างมีเหตุผล
       ธิดารัตน์   สร้อยจักร (2553) กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจ หรือเส้นทางการตัดสินใจ ว่าเป็นการกำหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์
       นักการศึกษาไทย ได้เสนอขั้นตอนการตัดสินใจ หรือกระบวนการตัดสินใจ ที่แตกต่างกัน ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการตัดสินใจของนักการศึกษาต่างประเทศ

       นวรัตน์  กฤตเวที (2546) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการของการเลือกในการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นการเลือกที่ดีที่สุด โดยใช้การประเมินที่เชื่อถือได้ ทำการประเมินเชิงเปรียบเทียบและเลือกอย่างมีเหตุผล
       ธิดารัตน์   สร้อยจักร (2553) กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจ หรือเส้นทางการตัดสินใจ ว่าเป็นการกำหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์
       นักการศึกษาต่างประเทศ ได้เสนอขั้นตอนการตัดสินใจ หรือกระบวนการตัดสินใจ ที่แตกต่างกัน ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการตัดสินใจ

            บุษกร   คำคง (2542) กล่าวว่า การตัดสินใจต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานจากเรื่องที่กำลังพิจารณา โดยใช้ความรู้พื้นฐานและข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับ นำมาผสมผสานกับการสรุปอ้างอิง เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย แสดงทิศทางนำไปสู่การตัดสินใจ ส่วน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526, อ้างถึงใน ปิยะนุช  เหลืองาม , 2552) ได้กล่าวว่า  ในบรรดาทฤษฎีที่สำคัญของการตัดสินใจ อาจจำแนกได้อย่างน้อย 2 ประเภท ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม