กระบวนการตัดสินใจของนักการศึกษาต่างประเทศ

       นวรัตน์  กฤตเวที (2546) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการของการเลือกในการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นการเลือกที่ดีที่สุด โดยใช้การประเมินที่เชื่อถือได้ ทำการประเมินเชิงเปรียบเทียบและเลือกอย่างมีเหตุผล
       ธิดารัตน์   สร้อยจักร (2553) กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจ หรือเส้นทางการตัดสินใจ ว่าเป็นการกำหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์
       นักการศึกษาต่างประเทศ ได้เสนอขั้นตอนการตัดสินใจ หรือกระบวนการตัดสินใจ ที่แตกต่างกัน ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา