ตอนที่ 1 การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        1. อธิบายถึงการค้นพบกัมมันตภาพรังสีของแบคเกอแรลได้
        2. บอกความหมายของกัมมันตภาพรังสีและธาตุกัมมันตรังสีได้
        3. บอกได้ว่ารังสีที่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีมี 3 ชนิด
        4. วิเคราะห์แนวการเคลื่อนที่ของรังสีทั้ง 3 ในสนามแม่เหล็กได้
        5. บอกสมบัติที่สำคัญของรังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมาได้
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา