ตอนที่ 5 การทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        ทำการทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายของนิวเคลียส และลงข้อสรุปได้ และหาค่าครึ่งชีวิตและค่าคงตัวการสลายจากการทดลองดังกล่าวนั้น
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา