ตอนที่ 6 ไอโซโทป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        1. บอกความหมายของไอโซโทป ไอโซโทปกัมมันตรังสี ไอโซโทปเสถียรได้
        2. อธิบายส่วนประกอบที่สำคัญและหลักการทำงานของแมสสเปกโตรมิเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์มวลอะตอมของธาตุต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา