รู้จักครูสอง

นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Website :: www.krusmart.com, www.anantasook.com
E-mail :: anantasook@gmail.com
โทรศัพท์ 08-9028-6327

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545  วท.บ. (ฟิสิกส์)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2546  ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2551  ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
พ.ศ.2554  ป.โท(วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน  รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2546  อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04  สพท.สุรินทร์ เขต 3

พ.ศ. 2548  ครู อันดับ คศ.1   โรงเรียนพนาสนวิทยา   สพท.สุรินทร์ เขต 1
พ.ศ. 2551  ครู อันดับ คศ.1   โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพท.สุรินทร์ เขต 2
พ.ศ. 2553  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ   โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. 33
[พ.ศ. 2555 สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เนื่องจากอยู่ระหว่างการรับทุนและลาศึกษาต่อภาคปกติ]

รางวัลเกียรติคุณที่สำคัญ
  1. เกียรติบัตร ครูแกนนำสาขาวิทยาศาสตร์ ของ สพท. สุรินทร์ เขต 3 ปี 2548

  2. โล่เกียรติคุณ ครูผู้ผลิตผลวิจัยดี มีคุณภาพประจำปี 2549 จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  3. เกียรติบัตร ครูต้นแบบสาขาวิทยาศาสตร์ ของ สพท. สุรินทร์ เขต 1 ปี 2550
  4. โล่เกียรติคุณ บุคคลที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2550 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์
  5. เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)” ของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2552
  6. เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2554

การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สำคัญ
  1. ปี พ.ศ. 2554-2557 ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (สายครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา) 

  2. ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ คณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทย กลุ่มครูผู้สอน บัณฑิตและผู้มีความสามารถพิเศษด้านดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ผู้แทนกลุ่มครูผู้สอน)

ผลงานวิจัย
  – ปี พ.ศ. 2547 เรื่อง การศึกษาตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (ทุนสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.))

  – ปี พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากแหล่งน้ำชลประทานบ้านลันแต้ ด้วยโครงการ “น้ำใสทั่วไทย ดุจน้ำพระทัยพระราชินี” (ทุนสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย)
   – ปี พ.ศ. 2549 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้การสอนด้วยรูปแบบซิปปา (ทุนสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.))
  – ปี พ.ศ. 2550 เรื่อง การศึกษาการแปรแสงและการสร้างแบบจำลองของดาว AS Ser (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.))
 – ปี พ.ศ. 2551 เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ครูสมาร์ทดอทคอม เพื่อพัฒนาเครือข่ายและวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)
 – ปี พ.ศ. 2552 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ (วิจัยในชั้นเรียน)
 – ปี พ.ศ. 2553 เรื่อง รูปแบบตัวแทนความคิดวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ความร้อน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ (ทุนสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.))
– ปี พ.ศ. 2554 วิทยานิพนธ์ เรื่อง กระบวนการตัดสินใจของนักเรียน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ของ Yuenyong (2006)
-ปี พ.ศ. 2555 รับทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ของ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จำนวน 200,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการ “การศึกษาและพัฒนากระบวนการตัดสินใจของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม เรื่อง ปราสาทในมิติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”

Advertisements

27 Responses

 1. สวัสดีครับ พี่สอง
  ผมสรศักดิ์ คำวัง ครับ สอนฟิสิกส์เหมือนกันครับ (ยังไม่ถึง 3 ปี) บ้านอยู่ นครพนมครับ สอนแล้วแต่ยังไม่แตกฉานเลย ดูตามประวัตฺิของพี่ ผมขอชื่นชมมากครับ รับราชการยังไม่ถึงยังไม่ถึง 10 ปี (แต่ก็ใกล้แล้วใช่ไหมครับ) ยังมีผลงานมากมายขนาดนี้ ซึ่งหายากมากครับ ในปัจจุบัน แถมยังใจดีมีเอกสารให้ laod อีกต่างหาก เมื่อกี้ก็ลองแอบเอาไปใช้แล้วครับ (ยังไม่ขออนุญาติเลย) หวังว่าคงไม่ว่ากันะครับ
  ขอบคุณมากครับ และสู้ต่อไปครับ สักวันผมจะเป็นเหมือนพี่ให้ได้
  เดี๋ยวต้องไปสอนแล้ว
  ขอบคุณอีกครั้ง

  • ขอบคุณมากครับ ที่แวะมาให้กำลังใจ และขอเป็นกำลังใจให้น้องได้พัฒนาตนเอง เป็นครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และหากมีข้อค้นพบดีๆ อย่าลืมมาแบ่งปันกันนะครับ

  • สวัสดีค่ะคุณครูสอง เป็นครูมา 5 ปีแล้วค่ะแต่พึ่งได้สอนวิชาเคมีได้ครบหนึ่งปี ได้ดาวน์โหลดแผนการสอนจากของคุณครูสองมาค่ะ รู้สึกว่าดีมาก และรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะ ก็เลยอยากรู้จักครูสองว่าหน้าตายังไงทำไมทำแผนการสอนได้ดีมากๆเลย และทำให้ทราบประวัติการทำงานของคุณครูกก็รู้สึกชื่นชมและชื่นชอบมากๆและคุณครูก็เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองจริงๆค่า ขอบคุณมากค่า

 2. คุณศักอนันเป็นคุณครูที่สอนดีและมีความรับผิดชอบดีมาก รักและเคารพคุณครูมากค่ะ

  • ขอบคุณมากครับ ที่แวะมาทักทาย ทุกถ้อยคำที่มอบให้ คือ พลังสำคัญที่จะผลักดันให้ผมได้คิดและทำ เพื่อพัฒนางานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 3. สวัสดีค่ะ น้องชื่ออ้อม สอนฟิสิกส์ที่ระยองค่ะ เพิ่งสอนมาได้สามปี อยากเป็นครูที่ดีและเก่งเช่นพี่ ขอนำมาเป็นแบบอย่างนะค่ะ และหากต้องการคำปรึกษาด้านการสอน จะขอคำแนะนำจากพี่ได้ไหมค่ะ

 4. ขอชื่นชมในความเป็นครู คุณเป็นคุณครูที่ดีมากๆ ขอให้รักษาความดีนี้ต่อไป ดิฉันเป็นครูคนหนึ่ง และกำลังสนใจทำวิจัยเกี่ยวกับการสอนโดยใช้รูปแบบการรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม

  • ขอขอบคุณมากนะครับ หากมีประเด็นอะไรที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เกี่ยวกับการวิจัยหรือการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ก็ยินดีนะครับ

 5. อันยองค่ะ

 6. เก่งจังครับ ที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ขอคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันครับ

  • ขอขอบคุณครับ และยินดีมากครับที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 7. HELLO K.SAK-ANAN อาจาร์งานหนักปะ หนูคิดว่านักเรียนก็คงยังมึนอยู่ดีนะ ต่อให้เวลาผ่านไปรุ่นแล้วรุ่นเล่านักเรียนโรงเรียนของเราก็ยิ่งแรงขึ้น(ทั้ง ญ.,ช) สู้ๆ บางทีใจดีเกินไปก็โดนเด็กกินหัว ร้ายไปก็ดูเสียบุคลิคไปหน่อยเดินทางสายกลางก็แล้วกันนะ

 8. สวัสดีครับพี่
  หวังว่าคงจำผมได้นะ ตอนนี้ผมใกล้จะได้ย้ายกลับบ้านที่นครพนมแล้วครับ ตามโครงการครูคืนถิ่น ตอนนี้รอคำสั่งเท่านั้นครับ อยากกลับบ้าน เบื่อสังคมกรุงเทพ ยิ่งอยู่นานไปยิ่งรู้ว่า เป็นสังคมแห่งผลประโยชน์โดยแท้ ไม่เว้นแม้กระทั่งในสถานศึกษา มองแล้วรู้สึกว่า นี่หรือสังคมที่ก่อนเคยเป็นสังคมที่ผู้คนนับหน้าถือตา แต่ทุกวันนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นครูของคนกรุงเทพ(ส่วนใหญ่)แทบไม่มีเหลือ อยากกลับไปเริ่มต้น ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำ อยากพัฒนา
  ตอนนี้พี่กำลังเรียน ป.เอก อยู่หรือครับ เก่งจังครับ ผมยังไม่เริ่มเรียน ป.โท เลย แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับ สักวันผมจะเดินให้ทันพี่นะครับ
  พี่คือแรงบันดาลใจของครูฟิสิกส์รุ่นใหม่ของผมครับ
  สรศักดิ์ คำวัง

 9. ดาวน์โหลดแผนการสอนเคมีมาใช้แล้วค่ะ สุดยอดเลย ขอบคุณค่า

 10. เยี่ยมไปเลยคะ พอมารู้จักประวัติโอ้โห้ สุดยอดมากค่ะ เยี่ยมมากๆ ไอดอลเลยคะ

 11. สวัสดีค่ะ ครูสอง เป็นครูสอนวิชาเคมีค่ะเห็นชื่อคุณครูในแผนการสอนซึ่งเป็นแผนที่ดีมาก เลยอยากรู้จัก…รู้สึกชื่นชมคุณครูมากค่ะ…เป็นแบบอย่างที่ดีมากค่ะ
  เยี่ยมจริงๆ

 12. อยากสั่งซื้อแผนการสอนชีววิทยา มอห้าและมอหกค่ะ โรเงรียนไม่มีครูชีววิทยาได้สอน เตรียมการสอนยากส

 13. เข้ามาเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งเสียงนะคะ สำหรับน้องชายที่เก่งและขยันมากๆคนนี้ ขอให้อุดมการณ์ที่ครูสองตั้งไว้เป็นจริงในเร็ววัน ทุกสิ่งอย่างที่ครูสองได้ก่อตั้งริเริ่มและดำเนินการมาทั้งด้านการพัฒนานักเรียนและเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยการให้และเสียสละ ขอจงส่งเสริมให้ครูสองประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน และท้ายสุด ขอบคุณสำหรับความรู้ล่าสุดที่ถ่ายทอดให้พี่และเพื่อนครู (: การทำ webblog)

  • ขอบคุณมากครับ และขอให้คุณพี่ที่เก่งและขยันมากๆ เช่นกัน ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในชีวิตการงาน ยิ่งๆ ขึ้นไปครับ

 14. เก่งมากค่ะ ต่อไปคงเป็นกำลังหลักด้านการศึกษาของประเทศชาติ

 15. สวัสดีค่ะ คุณครู ดิฉันสนใจอยากโหลด แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ป 3-สำนักวิชาการฯ-2555 – See more at: http://www.anantasook.com/guidance-activities/#sthash.noqx0dv4.dpuf
  แต่โหลดไม่ได้อ่ะค่ะ ช่วยกรุณะ ขอบคุณค่ะ

  • ขออภัยที่ตอบกลับล่าช้าครับ ได้ตรวจสอบแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ปกตินะครับ

 16. สวัสดีค่ะ เคยนำงานด้านแผนการจัดการเรียนรู้ของท่านไปปรับใช้ และยังคงใช้อยู่ค่ะ ตอนนี้อยากจะปรึกษาด้านวิชาการโดยตรงค่ะ ไม่ทราบจะติดต่อได้อย่างไรคะ ขอบคุณมากค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: