ตอนที่ 7 เสถียรภาพของนิวเคลียส

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       1. อธิบายธรรมชาติของแรงนิวเคลียร์ และบอกความสัมพันธ์ระหว่างเลขมวล และรัศมีของนิวเคลียสของธาตุ และหารัศมีนิวเคลียสของธาตุต่างๆ เมื่อทราบปริมาณที่เกี่ยวข้องได้
       2. บอกความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยว มวลพร่องและความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานของไอน์สไตน์ได้
       3. คำนวณหามวลพร่องหรือพลังงานยึดเหนี่ยวได้
       4. นำความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนกับเลขมวลไปอธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียสของธาตุต่างๆได้
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

ตอนที่ 6 ไอโซโทป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        1. บอกความหมายของไอโซโทป ไอโซโทปกัมมันตรังสี ไอโซโทปเสถียรได้
        2. อธิบายส่วนประกอบที่สำคัญและหลักการทำงานของแมสสเปกโตรมิเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์มวลอะตอมของธาตุต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม

ตอนที่ 5 การทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        ทำการทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายของนิวเคลียส และลงข้อสรุปได้ และหาค่าครึ่งชีวิตและค่าคงตัวการสลายจากการทดลองดังกล่าวนั้น
อ่านเพิ่มเติม

ตอนที่ 4 อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        1. บอกความหมายของธาตุเสถียร ครึ่งชีวิต ค่าคงตัวการสลายและกัมมันตรังสีได้
        2. นำกฎการสลายของธาตุกัมมันตรังสีไปใช้คำนวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อกำหนดสถานการณ์ให้
อ่านเพิ่มเติม

ตอนที่ 3 การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
         1. บอกรายละเอียดของสมมติฐานเพื่อใช้อธิบายการสลายของธาตุกัมมันตรังสีได้
อ่านเพิ่มเติม

ตอนที่ 2 การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
         1. อธิบายความเกี่ยวข้องของการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสกัมมันตรังสีได้
         2. อธิบายเหตุผลของการตั้งสมมติฐานโปรตอน-อิเล็กตรอน ซึ่งเป็นโครงสร้างของนิวเคลียส พร้อมทั้งการใช้สมมติฐานนี้ อธิบายการแผ่รังสีที่ให้อนุภาคแอลฟา รังสีบีตา และแกมมาได้
         3. อธิบายถึงการค้นพบนิวตรอน และเหตุผลของการตั้งสมมติฐานโปรตอน-นิวตรอน ซึ่งเป็นโครงสร้างของนิวเคลียส
         4. บอกความหมายของเลขมวล เลขอะตอม และนิวคลีออนได้
         5. เขียนสัญลักษณ์ของนิวเคลียสของธาตุต่างๆได้ และนำสมมติฐานโปรตอน-นิวตรอน ไปอธิบายการแผ่รังสีแอลฟา บีตา และแกมมาได้
อ่านเพิ่มเติม

ตอนที่ 1 การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        1. อธิบายถึงการค้นพบกัมมันตภาพรังสีของแบคเกอแรลได้
        2. บอกความหมายของกัมมันตภาพรังสีและธาตุกัมมันตรังสีได้
        3. บอกได้ว่ารังสีที่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีมี 3 ชนิด
        4. วิเคราะห์แนวการเคลื่อนที่ของรังสีทั้ง 3 ในสนามแม่เหล็กได้
        5. บอกสมบัติที่สำคัญของรังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมาได้
อ่านเพิ่มเติม