รู้จักผู้เรียน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2553
กลุ่มที่ 1  ประกอบด้วย
1. นางสาวน้ำฝน   ก้านเพชร
2. นางสาววิภา   เหลาคำ
3. นางสาวหฤทัย   สุขสุด
4. นางสาวสิริเกศ  ทองมาก
5. นายศราวุฒิ   ศรีสุข
6. นางสาววราภรณ์  โลนุช
7. นางสาวยุธินันท์  ยุทธพันธ์

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย
1. นางสาวจริยา  โขงอ้อม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  คุณเลิศ
3. นางสาวอรัญญา  เลพล
4. นางสาววนิดา   ยุทธพันธ์
5. นางสาวนันธิชา  จำปาศรี
6. นางสาววิภาพร  รามศรี
7. นางสาวอัมพร  ศีรษะงาม
กลุ่มที่ 3  ประกอบด้วย
1. นายรัชนันท์  เหลาฉลาด
2. นางสาววันดี  อุดแก้ว
3. นายมนตรี  จำปาศรี
4. นางสาวรัตน์ธิมา  แสงลา
5. นางสาวทิพวรรณ  ปิ่นแก้ว
6. นางสาววิลาวรรณ  มันสา
7. นางสาวสิริยากร   วงศ์มา
กลุ่มที่ 4  ประกอบด้วย
1. นางสาวสุพัตรา   สมสุข
2. นางสาววโรทัย   นุชนาจารย์
3. นางสาวเสาวลักษณ์   ยศธิไกร
4. นายสุจินดา   ก้งทอง
5. นายวิทวัส  โลนุช
6. นางสาวศิริพร   ศิลารักษ์
7. นายสุริยะ   สพานทอง
กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย
1. นางสาวสุชาดา   จำปาศรี
2. นายชัยชนะ   ปัญญาสูง
3. นางสาวนิตยา   สิงห์โสดา
4. นางสาวผกาวัลย์   กวดแก้ว
5. นายชัยวัฒน์   คุณเลิศ
6. นางสาวชนนิกานต์   หงษ์ทอง
7. นายสุริยา   สืบโสดา
กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย
1. นางสาวรัชนี   วงษ์มา
2. นางสาวรัชฎา   ล้อมวงศ์
3. นายเสกสรรค์   ผิวอ่อน
4. นางสาวสุวิมล  โลนุช
5. นางสาววาสนา   อรัญมิตร
6. นายกิตติพร   จำปาเงิน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: