โครงการวิจัย

ชื่อเรื่องวิจัย  :  
(ภาษาไทย)      กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมของ Yuenyong (2006)   
(ภาษาอังกฤษ)  Grade 12 Students’ Decision Making Process in Physics Learning about Nuclear Physics Through Yuenyong (2006) Science Technology and Society Approach.

คำถามในการวิจัย
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนที่เรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ของ Yuenyong (2006) จะมีกระบวนการตัดสินใจอย่างไร
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน จะใช้รูปแบบชดเชยหรือรูปแบบที่ไม่มีการชดเชยในการตัดสินใจเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ของ Yuenyong (2006)
 2. เพื่อศึกษารูปแบบการตัดสินใจที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนใช้ในการตัดสินใจเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ขอบเขตของการวิจัย
  1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 41 คน จำแนกเป็น
นักเรียนกลุ่มเก่ง 3 กลุ่ม จำนวน 21 คน และนักเรียนกลุ่มอ่อน 3 กลุ่ม จำนวน 20 คน
 2. เนื้อหาที่ใช้ในการสอน คือ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์  จำนวน 11 แผน ใช้เวลาในการสอน 18 ชั่วโมง
3. ตัวแปรที่ต้องการศึกษา คือ
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่
    3.1.1 การจัดการเรียนรู้เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ของ Yuenyong (2006)
    3.1.2 ความสามารถทางสติปัญญา จำแนกเป็น นักเรียนกลุ่มเก่งและนักเรียนกลุ่มอ่อน

3.2 ตัวแปรตาม 
     3.2.1 กระบวนการตัดสินใจเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ของนักเรียน
     3.2.2 รูปแบบการตัดสินใจที่นักเรียนใช้ในการตัดสินใจเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: